logo batumiexpert
همه تلفن ها

Buy 2 room apartment in Batumi

قیمت $:
ساحه آشپزخانه به متر مربع
ساحه اتاق نشیمن به متر مربع
تمام ساحه به متر مربع
طبقه
طبقات
اتاق ها
فیلترهای بیشتر
تنظیم مجدد فیلتر
فیلترها را اعمال کنید
ترتیب:
$ 107 600
ID 1517
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 55.70
طبقه: 16
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 144 400
ID 1516
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 74.80
طبقه: 16
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 144 400
ID 1511
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 74.80
طبقه: 16
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 97 700
ID 1510
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 55.80
طبقه: 16
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 105 900
ID 1507
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 55.70
طبقه: 15
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 142 200
ID 1506
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 74.80
طبقه: 15
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 142 200
ID 1502
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 74.80
طبقه: 15
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 103 100
ID 1498
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 55.70
طبقه: 14
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 138 400
ID 1494
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 74.80
طبقه: 14
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 93 200
ID 1493
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 55.80
طبقه: 14
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 101 400
ID 1489
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 55.70
طبقه: 13
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 136 200
ID 1488
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 74.80
طبقه: 13
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 72 800
ID 1483
Batumi
street Sherif Khimshiashvili
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 52.00
ساحه اتاق نشیمن به متر مربع: 47.30
طبقه: 21
طبقات: 24
جزئیات بیشتر
$ 60 900
ID 1482
Batumi
street Sherif Khimshiashvili
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 43.50
ساحه اتاق نشیمن به متر مربع: 37.60
طبقه: 21
طبقات: 24
جزئیات بیشتر
$ 136 200
ID 1481
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 74.80
طبقه: 13
طبقات: 18
جزئیات بیشتر
$ 91 000
ID 1480
Batumi
street Lech and Maria Kaczynski
اتاق ها: 2
تمام ساحه به متر مربع: 55.80
طبقه: 13
طبقات: 18
جزئیات بیشتر

متاسفانه، در حال حاضر اشیا با این ویژگی ها

سعی کنید پارامترهای موجود در فیلتر را تغییر دهید یا با مدیر ما تماس بگیرید.
ما برای شما معاملات خیلی عالی داریم!

تغییر فیلترها